Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος Λέιζερ Στενών Παλμών Υψηλής Μέσης Ισχύος» στο πλαίσιο της Πράξης: «Mid- and far-IR optoelectronic devices based on Bose-Einstein condensation– ακρωνύμιο MIR-BOSE”, GA 73701 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.06.2019 - 11.07.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος Λέιζερ Στενών Παλμών Υψηλής Μέσης Ισχύος» στο πλαίσιο της Πράξης: «Mid- and far-IR optoelectronic devices based on Bose-Einstein condensation– ακρωνύμιο MIR-BOSE”, GA 73701