Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υποβρύχιου Οχήματος - ROV» στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»,MIS 5002735, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.07.2019 - 23.08.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υποβρύχιου Οχήματος - ROV» στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»,MIS 5002735, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σ