Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «1η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας – ΥΕ 2: Φυτοπροστασία - ΕΛΙΑ» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Φυτοπροστασία, της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

09.10.2019 - 25.10.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «1η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας – ΥΕ 2: Φυτοπροστασία - ΕΛΙΑ» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Φυτοπροστασία, της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερε