Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «1η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-ΕΛΙΑ- ΥΕ1» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 – Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιά | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.11.2019 - 12.12.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «1η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-ΕΛΙΑ- ΥΕ1» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 – Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιά