Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Διάταξης Γένεσης Αρμονικών» στο πλαίσιο της πράξης «Antiadhesive Bionic Combs for Handling of Nanofibers - BioCombs4Nanofibers», GA 862016 της Δράσης: «HORIZON 2020 FETOPEN-2018-2020», με κριτήριο κατακ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.02.2020 - 13.02.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Διάταξης Γένεσης Αρμονικών» στο πλαίσιο της πράξης «Antiadhesive Bionic Combs for Handling of Nanofibers - BioCombs4Nanofibers», GA 862016 της Δράσης: «HORIZON 2020 FETOPEN-2018-2020», με κριτήριο κατακ