Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων αλληλούχησης-ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗΤΗ-1» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγρ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.02.2020 - 06.03.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων αλληλούχησης-ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗΤΗ-1» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγρ