Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμός σε τρία τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων - ΜΙΑ» στο πλαίσιο της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» του Υποέργου 2 της δράσης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.02.2020 - 03.03.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμός σε τρία τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων - ΜΙΑ» στο πλαίσιο της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» του Υποέργου 2 της δράσης