Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.02.2020 - 10.03.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώ