Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συστήματος συστοιχίας πολυπύρηνων διακομιστών και μεταγωγέα δικτύου», στο πλαίσιο Πράξης STREAMSTORE που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

06.04.2020 - 27.04.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συστήματος συστοιχίας πολυπύρηνων διακομιστών και μεταγωγέα δικτύου», στο πλαίσιο Πράξης STREAMSTORE που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη