Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών», στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη : 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.04.2020 - 28.04.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών», στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη : 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ