Ο Καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ο_Καθηγητής_Σπύρος_Αναστασ
05.05.2020

Ο Καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εξελέγη Μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε., www.ethaae.gr).

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί τη μετεξέλιξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020. Αποστολή της είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αφ΄ ενός συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου της και, αφ’ ετέρου, αξιολογώντας και πιστοποιώντας την ποιότητα της λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.).

Το Σ.Α.Π. αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, από οκτώ μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων. Ο κ. Αναστασιάδης επελέγη να έχει την ευθύνη για τον επιστημονικό κλάδο των Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΣΑΠ είναι η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. και των επί μέρους Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών τους μονάδων, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων διά βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η πιστοποίηση πιθανών νέων προγραμμάτων σπουδών πριν την έναρξη λειτουργίας τους αλλά και η διενέργεια θεματικών αξιολογήσεων των Α.Ε.Ι. όπως, π.χ., για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, κ.α.

Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Α.Π.Θ. (1983) και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ (1988) ενώ υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου Almaden της IBM. Έχει διατελέσει Καθηγητής Επιστήμης Υλικών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. από όπου του έγινε Μετάκληση στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπήρξε Οργανωτής, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1999-2004) ενώ διετέλεσε και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (09/2007–10/2008). Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000. Εκλέχτηκε ως Επισκέπτης Καθηγητής Mary Shepard B. Upson της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο κ. Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών από το 2012 ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (EPF) για τα έτη 2018 και 2019. Εξελέγη Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ το 2013 και επανεξελέγη για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο του 2018.

Ο κ. Αναστασιάδης είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΜΟΔΙΠ, του Πανεπιστημίου Κρήτης από την ίδρυσή της (01/2009) στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής του νόμου περί Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου (07/2018–τώρα) ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (02/2011–10/2016). Ως Μέλος της ΜΟΔΙΠ, ο κ. Αναστασιάδης συνεργάστηκε με διαδοχικές Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους αντίστοιχους Αντιπρυτάνεις Προέδρους της ΜΟΔΙΠ και τα στελέχη της για την προώθηση του έργου της. Συμμετείχε στην υποβολή της πρότασης για την οργάνωση και χρηματοδότηση του έργου της, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση των Μελών ΔΕΠ και συνολικά των Τμημάτων, και στην αξιοποίηση των δεδομένων εντός του Πανεπιστημίου. Συμμετείχε στην προετοιμασία των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ είχε ιδιαίτερο ρόλο στην προετοιμασία και στην πραγματοποίηση της επιτυχούς Εξωτερικής Αξιολόγησης ολόκληρου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέβαλε επίσης στην προετοιμασία της επιτυχούς Εξωτερικής Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου, και των αντίστοιχων Πιστοποιήσεων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιλογή του κ. Αναστασιάδη ως Μέλους του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε. από την αρμόδια Επιτροπή έρχεται ως αναγνώριση της σημαντικής του συνεισφοράς στην προαγωγή και ανάδειξη των διαδικασιών αξιολόγησης και προαγωγής της ποιότητας του Πανεπιστημίου που έχουν οδηγήσει στην επιβεβαίωση της Αριστείας του από σειρά Επιτροπών. Αποτελεί, επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση του ρόλου που μπορεί να παίξουν προικισμένοι Ακαδημαϊκοί που πιστεύουν ακράδαντα και εφαρμόζουν τις αρχές της Αριστείας τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τα Ιδρύματα τα οποία υπηρετούν.