Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια laser ευρέως μεταβλητού μήκους κύματος», στο πλαίσιο της Πράξης «Spin-valley πόλωση σε δισδιάστατα υλικά και στις van der Waals ετεροδομές» - HETEROVALLEY/HFRI-FM17, της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)με αρ. Σύμβασης Έργου 3034, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.129,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.06.2020 - 16.06.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια laser ευρέως μεταβλητού μήκους κύματος», στο πλαίσιο της Πράξης «Spin-valley πόλωση σε δισδιάστατα υλικά και στις van der Waals ετεροδομές» - HETEROVALLEY/HFRI-FM17, της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)με αρ. Σύμβασης Έργου 3034, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.129,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.