Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ νέο μέλος της Ευρωπαϊκής σύμπραξης EU-LIFE | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Το_Ινστιτούτο_Μοριακής_Βιολογίας_και_Βιοτεχνολογία
16.07.2020

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ νέο μέλος της Ευρωπαϊκής σύμπραξης EU-LIFE

Την 1η Ιουλίου 2020, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έγινε επίσημα αποδεκτό ως μέλος του EU-LIFE. Το EU-LIFE είναι μια σύμπραξη κορυφαίων ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων στις βιοεπιστήμες, η οποία εφαρμόζει και διαδίδει βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας επιστημονικών δομών, με απώτερο στόχο την προώθηση της αριστείας στην έρευνα.

Τα μέλη του λειτουργούν ακολουθώντας κοινές αρχές αριστείας με έμφαση στη διεξαγωγή ανταγωνιστικής έρευνας αιχμής, στη διαρκή αξιολόγησή τους από εξωτερικούς κριτές, στην ανεξαρτησία των ερευνητών και στη διεθνοποίηση.

Οι στόχοι του EU-LIFE είναι:

  • να υποστηρίξει σθεναρά τη σπουδαιότητα της βασικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος της κοινωνίας.
  • να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αριστεία μέσω επιστημονικής συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αποδοτικών πρακτικών στην οργάνωση ερευνητικών μονάδων.
  • να συνδράμει στην ποιοτική αξιολόγηση, στη δημιουργία σύγχρονων ερευνητικών υποδομών και στη διαχείριση της κατάρτισης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας του ερευνητικού προσωπικού.
  • να προωθήσει κανόνες βιοηθικής και να συμβάλει στην ελεύθερη πρόσβαση στη νέα γνώση.

Η πρόσκληση ένταξης του IMBB στο EU-LIFE αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς προσπάθειας του Ινστιτούτου να αναπτύσσεται στα πρότυπα των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Κέντρων. Το IMBB ιδρύθηκε με τη βασική ιδέα ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα που διεξάγει έρευνα αιχμής στη Μοριακή Βιολογία για την κατανόηση βασικών μηχανισμών της ζωής, και την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών βιοτεχνολογίας. Υπό την ηγεσία του ιδρυτή του, Δρ. Φώτη Καφάτου, το Ινστιτούτο κέρδισε γρήγορα διεθνή προβολή και αναγνώριση και χαρακτηρίστηκε ως “a newcomer Institute to the traditional list of Cambridge, Paris, Heidelberg and Strasbourg” (Science 1989 Vol. 243 pp470-471). Το αρχικό όραμα και ο ενθουσιασμός του Φώτη Καφάτου σηματοδότησαν τις δραστηριότητες των επόμενων δεκαετιών, όταν το IMBB λειτούργησε ως καταλυτικός «μεταρρυθμιστής» του ελληνικού ερευνητικού τοπίου στις βιολογικές επιστήμες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, το IMBB υπηρέτησε την επιστήμη με αρχές αντίστοιχες με εκείνες του EU-LIFE, με βασικά χαρακτηριστικά την αξιοκρατία στις προσλήψεις, την αξιολόγηση των ερευνητών από διεθνή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή και την ανάπτυξη οργανωτικών και διαχειριστικών δομών με ποιοτικά χαρακτηριστικά των κορυφαίων διεθνών κέντρων. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, έχει «φέρει επανάσταση» στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση της βιολογίας στην Ελλάδα, εισάγοντας πρακτικές όπως rotations, εξετάσεις αξιολόγησης ικανοτήτων (qualifying exams), προηγμένα προγράμματα σπουδών με τη συμβολή κορυφαίων καθηγητών από το εξωτερικό καθώς και έκθεση των φοιτητών στη διεθνή επιστημονική αρένα. Ως μέλος της διακεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων του EU-LIFE, το ΙΜΒΒ θα έχει πολλαπλά οφέλη, όπως νέες δυνατότητες συνεργασίας σε επιστημονικό επίπεδο, πρόσβαση σε υπερσύγχρονες ερευνητικές μονάδες, άμεση ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οργάνωση νέων συνεργατικών δικτύων και συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Το IMBB συμμερίζεται τη βασική φιλοσοφία της κοινότητας EU-LIFE που υποστηρίζει ότι η επιστημονική αριστεία στις βιοεπιστήμες μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ισχυρής τήρησης των αρχών της ποιότητας, της επιστημονικής ακεραιότητας, της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης, της οικολογικής βιωσιμότητας, της ισότητας των φύλων και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, προωθώντας ταυτόχρονα έναν ισχυρό διάλογο με την κοινωνία.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το IMBB η αποδοχή του ως μέλους της οικογένειας του EU-LIFE και θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην υλοποίηση των στόχων του.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://eu-life.eu/about/members/associate-partner-imbb-forth

https://eu-life.eu/