Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «2η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας –ΥΕ 1-ΕΛΙΑ» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία ε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.07.2020 - 24.08.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «2η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας –ΥΕ 1-ΕΛΙΑ» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία ε