Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε δύο (2) τμήματα για την : «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας»,στο πλαίσιο της Πράξης: «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικο | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.07.2020 - 25.08.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε δύο (2) τμήματα για την : «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας»,στο πλαίσιο της Πράξης: «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικο