Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», Υποέργο Νο 2 , που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Ε.Κ. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 6.532,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.03.2021 - 16.03.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», Υποέργο Νο 2 , που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Ε.Κ. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 6.532,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.