Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη» - [ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗ] της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» - [ΒΙΤΑΔ] η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη πρ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.03.2021 - 31.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη» - [ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗ] της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» - [ΒΙΤΑΔ] η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη πρ