Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανω των ορίων για την «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας υψηλής ευκρίνειας με ιονισμό εξαγωγικού ηλεκτροψεκασμού και λήψη δείγματος σε ατμοσφαιρικές συνθήκες» στο πλαίσιο του έργου “Pyrogenic Transformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)”, με GA 726165 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ – European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 3 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.04.2021 - 14.05.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανω των ορίων για την «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας υψηλής ευκρίνειας με ιονισμό εξαγωγικού ηλεκτροψεκασμού και λήψη δείγματος σε ατμοσφαιρικές συνθήκες» στο πλαίσιο του έργου “Pyrogenic Transformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)”, με GA 726165 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ – European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 3