Διευκρίνηση- Συνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για την «1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα - BIOCONTROL - Τ2ΕΔΚ-01859)», MIS 5073622 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.04.2021 - 13.04.2021

Διευκρίνηση- Συνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για την «1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα - BIOCONTROL - Τ2ΕΔΚ-01859)», MIS 5073622 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία