ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 29.988,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 29.988,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.04.2021 - 06.05.2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 29.988,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.