Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Κλωβών Τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 8.056,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.04.2021 - 11.05.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Κλωβών Τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 8.056,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.