Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης», στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 36.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.07.2021 - 13.07.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης», στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 36.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.