Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της Πράξης : “Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people” [PANACEA] H2020-SC1-FA-DTS-2018-1-SU-TDS-02-2018, GA 826293 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.050 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

06.08.2021 - 09.09.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της Πράξης : “Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people” [PANACEA] H2020-SC1-FA-DTS-2018-1-SU-TDS-02-2018, GA 826293 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.050 Ευρώ πλέον ΦΠΑ