Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευής παραγωγής υπερήχων για ομογενοποίηση, διασπορά, γαλακτωματοποίηση, απαέρωση, και εκχύλιση δειγμάτων» της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», ακρωνύμιο «OZOREMSOIL» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5069890 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ.) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.080,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.08.2021 - 03.09.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευής παραγωγής υπερήχων για ομογενοποίηση, διασπορά, γαλακτωματοποίηση, απαέρωση, και εκχύλιση δειγμάτων» της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», ακρωνύμιο «OZOREMSOIL» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5069890 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ.) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.080,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ