Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού- DynAMic» στο πλαίσιο της Πράξης «Dynamic adaptive microscopy for label-free multiparametric imaging in biology and medicine — DynAMic» GA No 863203 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 21.500,00€ Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.08.2021 - 06.09.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού- DynAMic» στο πλαίσιο της Πράξης «Dynamic adaptive microscopy for label-free multiparametric imaging in biology and medicine — DynAMic» GA No 863203 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 21.500,00€ Ευρώ πλέον ΦΠΑ.