Προμήθεια συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας κίνησης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.01.2022 - 27.01.2022

Προμήθεια συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας κίνησης

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας κίνησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Unobtruslve Capturing of HUman Motion ArticulatioN and Semantics», Ακρωνύμιο: I.C.HUMANS, της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (HFRI -FM17C3-0091), αριθμός έργου 91, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 120.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ