Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRIFM17-631_2 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.01.2022 - 31.01.2022

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRIFM17-631_2

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRIFM17-631_2» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά τη γήρανση» [INSPIRE], που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 631, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 32.995,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ