2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων NANO-MYTHiC | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.05.2022 - 25.05.2022

2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων NANO-MYTHiC

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων NANO-MYTHiC» στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» [NANO-MYTHiC], με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00501, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 14.999,25 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ