Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων αρχαίου DNA | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.05.2022 - 27.05.2022

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων αρχαίου DNA

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων αρχαίου DNA » στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ DNA ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΝΕΑΣ ΩΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" με ακρωνύμιο ΑΠΟΙΚΙΑ (κωδ. Έργου Τ6ΥΒΠ-00191, ΟΠΣ5056266) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 30.045,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ