Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης: αρχική διετής σύμβαση 224.650,00 €, δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) έτη (1+1): 112.325,00 κατ’ έτος και συνολικά 224.650,00 € για δύο έτη, συμπεριλαμβανομένων φόρου, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ