Προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την διενέργεια 25 εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου με ακολουθίες αιματικής διήθησης (perfusion imaging), T2 relaxometry ( Multi Echo Spin Echo (MESE) sequence) και resting-state fMRI σε ηλεκτρονική μορφή (DICOM 2) | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.05.2022 - 27.05.2022
15:00

Προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την διενέργεια 25 εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου με ακολουθίες αιματικής διήθησης (perfusion imaging), T2 relaxometry ( Multi Echo Spin Echo (MESE) sequence) και resting-state fMRI σε ηλεκτρονική μορφή (DICOM 2)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) στο πλαίσιο του εργου Brain Networks in Learning — BNL προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την διενέργεια 25 εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου με ακολουθίες αιματικής διήθησης (perfusion imaging), T2 relaxometry ( Multi Echo Spin Echo (MESE) sequence) και resting-state fMRI σε ηλεκτρονική μορφή (DICOM 2) στο Ηράκλειο Κρήτης. Αναλυτική περιγραφή του αντικείμενου ακολουθεί στο παράρτημα Α της παρούσας.

Διαδικασία

Τιμή: 6.000 ευρώ

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στο apost@ics.forth.gr. αποστολές προσφορές

Για απορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την κα Αποστολίδη Θεανώ στο apost@ics.forth.gr.