Προμήθεια Φασματογράφου μάζας χρόνου πτήσης αερίων και σωματιδίων με ιονισμό μεταφοράς πρωτονίων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.05.2022 - 20.06.2022

Προμήθεια Φασματογράφου μάζας χρόνου πτήσης αερίων και σωματιδίων με ιονισμό μεταφοράς πρωτονίων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Φασματογράφου μάζας χρόνου πτήσης αερίων και σωματιδίων με ιονισμό μεταφοράς πρωτονίων» στο πλαίσιο του Έργου «Chemical evolution of gas and particulate-phase organic pollutants in the Atmosphere» [CHEVOPIN], αρ.Σύμβασης Έργου: HFRI-FM17C3-1819, της Δράσης: «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 437.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ