«Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων- INNOVA-PROT-3» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.06.2022 - 15.07.2022

«Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων- INNOVA-PROT-3»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων- INNOVA-PROT-3» στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας [INNOVA-PROTECT]», κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01878, MIS 5030524, της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ),, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 7.400,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ