Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-Panther-1 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.08.2022 - 08.09.2022

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-Panther-1

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-Panther-1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον» [PANTHER] κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00852, MIS 5095050 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) , με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιση σχέση ποιότητας – τιμής . Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 81.910,10 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ