Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων- CompAxons-2 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.08.2022 - 08.09.2022

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων- CompAxons-2

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-CompAxons-2» στο πλαίσιο της Πράξης “Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study» [CompAxons], αρ. Σύμβασης Έργου 1442, της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 17.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ