Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.09.2022 - 27.10.2022

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ισχύς της προσφοράς είναι ένας (1) μήνας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η προσφορά, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: praxi@praxinetwork.gr.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια (29.900,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΑΥ E050000308, ΑΔΑ 6ΑΣΞ469ΗΚΥ-Ν7Π) και χρηματοδοτείται από το έργο Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας (ΣΠΑ00447).

Κατεβάστε την πρόσκληση