ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας- CloseViva | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας- CloseViva | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.09.2022 - 13.10.2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας- CloseViva

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας- CloseViva» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», τίτλος πράξης Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού» ακρωνύμιο CloSeViVa -κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04363, ΟΠΣ: 5032812 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)) , με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής . Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 25.074,10 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 32.596,33 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διευκρίνιση - Τμήμα 1

Διευκρίνιση - Τμήμα 2

Διευκρίνιση - Τμήμα 3