Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – LiquidPancreas-2 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.10.2022 - 09.11.2022

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – LiquidPancreas-2

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – LiquidPancreas-2» στο πλαίσιο της Πράξης «Yγρό Πάγκρεας: Ένα Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2» [LiquidPancreas] με αρ. Έργου T2EΔK-00940 & κωδικό ΟΠΣ 5069882, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 31.251,82€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ