Παροχή συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.10.2022 - 10.11.2022

Παροχή συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 20.161,29 € πλέον ΦΠΑ. Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος: 20.161,29 € πλέον ΦΠΑ. Σύνολο (1+1έτη): 40.322,58 € πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ