Προμήθεια εξοπλισμού Prime 3D Printer | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.12.2022 - 09.01.2023

Προμήθεια εξοπλισμού Prime 3D Printer

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού Prime 3D Printer» στο πλαίσιο στο πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΠ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής . Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 135.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη

Περίληψη