Προμήθεια αναλυτικού συζευγμένου συστήματος ισοτοπικής ανάλυσης με αέρια χρωματογραφία, στοιχειακή ανάλυση και υψηλής διακριτικότητας φασματοσκοπία μάζας (GCEA_HRMS) | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.01.2023 - 16.02.2023

Προμήθεια αναλυτικού συζευγμένου συστήματος ισοτοπικής ανάλυσης με αέρια χρωματογραφία, στοιχειακή ανάλυση και υψηλής διακριτικότητας φασματοσκοπία μάζας (GCEA_HRMS)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια αναλυτικού συζευγμένου συστήματος ισοτοπικής ανάλυσης με αέρια χρωματογραφία, στοιχειακή ανάλυση και υψηλής διακριτικότητας φασματοσκοπία μάζας (GCEA_HRMS)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 241.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ