Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης και υποβολής φακέλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

15.02.2023 - 02.03.2023

Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης και υποβολής φακέλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης και υποβολής φακέλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας» στο πλαίσιο του Έργου “Υγρό Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2», [LiquidPancreas], - κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- Τ2ΕΔΚ-0940) MIS 5069882 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 44.354,84 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ