Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-3 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.02.2023 - 17.03.2023

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-3

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-3» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον» [PANTHER] κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00852, MIS 5095050 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 64.200,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 102.720,00 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ