Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Χειρισμού Υγρών | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.02.2023 - 09.03.2023

Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Χειρισμού Υγρών

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Χειρισμού Υγρών» στο πλαίσιο του Έργου “Artificial Intelligence-driven, Decentralized Production for Advanced Therapies in the Hospital» [AIDPATH], GA 101016909 της Δράσης HORIZON 2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 100.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ