Προμήθεια Εργαστηριακών Aναλωσίμων και Aντιδραστηρίων - TRANSMECH | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.03.2023 - 05.04.2023

Προμήθεια Εργαστηριακών Aναλωσίμων και Aντιδραστηρίων - TRANSMECH

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Aναλωσίμων και Aντιδραστηρίων - TRANSMECH», στο πλαίσιο της Πράξης «Ο ρόλος του μεταφραστικού ελέγχου στους αισθητήριους νευρώνες στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος» [TRANSMECH] κωδικός έργου: Τ12ΕΡΑ5-00024, MIS 5161146 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος - ERA-NETS 2021 A' Κύκλος» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 43.454,92 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ