Προμήθεια Αντιδραστηρίων προετοιμασίας βιβλιοθηκών αλληλούχησης νέας γενιάς | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.04.2023 - 21.04.2023

Προμήθεια Αντιδραστηρίων προετοιμασίας βιβλιοθηκών αλληλούχησης νέας γενιάς

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων προετοιμασίας βιβλιοθηκών αλληλούχησης νέας γενιάς», στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα - BIOCONTROL» (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01859), MIS 5073622 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 25.038,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ