Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κέντρο Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού | Νέα

Ανακοινώσεις

Το_Ίδρυμα_Τεχνολογίας_και_Έρευνας_(ΙΤΕ)__Κέντρο_Αρ
13.06.2023

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κέντρο Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Έπειτα από αξιολόγηση και θετική εισήγηση ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΙΤΕ συγκαταλέγεται πλέον στους φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται ως Κέντρα Αριστείας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε οργανισμούς που υιοθετούν τις 40 αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει την αξιολόγηση προσωπικού, εξασφαλίζοντας δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης αλλά και συνθήκες εργασίας, με στόχο την προσέλκυση υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το HRS4R Award απονέμεται σε Οργανισμούς από όλον τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, έχει απονεμηθεί σε 702 Ιδρύματα και μόνο σε 3 στην Ελλάδα. Η απόκτησή του απαιτεί την εναρμόνιση με συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές ενώ για τη διατήρησή του, προβλέπονται αξιολογήσεις ανά διετία.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ερευνητή και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη Ερευνητών, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005. Περιλαμβάνει ένα σύνολο από γενικές αρχές και προϋποθέσεις που καθορίζουν τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ερευνητών αλλά και των εργοδοτών. Από τον Μάιο του 2018, τα Ινστιτούτα που επιθυμούν να υιοθετήσουν τις αρχές που διέπουν την Χάρτα και τον Κώδικα, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία εναρμόνισης, η οποία συνεπάγεται μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιβράβευση αυτή αποτελεί μία μεγάλη επιτυχία για το ΙΤΕ, καθώς προσμετράται σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων που κατατίθενται για χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Παράλληλα, είναι ένα ακόμα ορόσημο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του ερευνητικού και εργασιακού περιβάλλοντος στο ΙΤΕ, που συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της αριστείας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HRS4R Award μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r