Υιοθέτηση ευρωπαϊκών συστάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα επιστημονικά ιδρύματα | Νέα

Ανακοινώσεις

16.11.2011

Υιοθέτηση ευρωπαϊκών συστάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα επιστημονικά ιδρύματα

Η Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ συμμετέχει (από τον Σεπτέμβριο του 2009) στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα genSET (Gender in Science), το όποιο έχει σαν στόχο την διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη.

Το genSET είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Επιστήμη και Κοινωνία» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αναπτύσσεται από μια Κοινοπραξία τεσσάρων εταίρων, τον οργανισμό Portia Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), το Department of Thematic Studies, Linkoping University (Σουηδία), το Wissenschaftsladen Wien - Science Shop Vienna (Αυστρία) και το ΙΤΕ. Επίσης, υποστηρίζεται από ένα δίκτυο κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη όπως το European Science Foundation (ESF) και το ES Euroscience.

Το genSET δημιουργεί ένα βιώσιμο διάλογο ανάμεσα στους ηγέτες της επιστήμης, τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας των δύο φύλλων, των ενδιαφερόμενων επιστημονικών Ιδρυμάτων και των διαμορφωτών στρατηγικής στην Ευρώπη. Κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτύξει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους η γνώση για θέματα ισότητας των φύλων και η ειδίκευση στην ενσωμάτωση της διάστασης αυτής, μπορεί να αξιοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να βελτιωθεί, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, η ικανότητα για την ανάληψη δράσης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη.

Στα πλαίσια του έργου, συστάθηκε ένα επιστημονικό συμβούλιο από δεκαπέντε ειδήμονες κριτές το οποίο μέσα από διεργασίες όρισε συγκεκριμένες συστάσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα επιστημονικά ιδρύματα (Recommendations for Action on the Gender Dimension of Science). Οι εν λόγω συστάσεις αποτελούν μέρος της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των δυο φύλων και αρχίζουν να υιοθετούνται σε όλο και περισσότερα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα (για παράδειγμα, από το Πανεπιστήμιο του Τρόμο στην Νορβηγία).

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) υιοθέτησε τις συγκεκριμένες συστάσεις με απόφαση του Δ.Σ στις 26 Οκτωβρίου 2011, συμβάλλοντας έτσι στη χάραξη στρατηγικής για την ισότητα των δύο φύλων στις επιστήμες αλλά και στην επιστημονική πρόοδο γενικότερα.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Δρ. Κική Παπαδάκη Κατερίνα
Ερευνήτρια, ΙΥΜ-ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391584, E-mail: katerina@iacm.forth.gr

http://www.genderinscience.org/index.html