Προμήθεια αισθητήρων για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.07.2023 - 04.09.2023

Προμήθεια αισθητήρων για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αισθητήρων για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων», στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από α) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και (β) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου», στο πλαίσιο Σύμβασης δωρεάς για την οικονομική υποστήριξη του έργου «Πανελλαδικό Δίκτυο Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων με Αισθητήρες Χαμηλού Κόστους», με ακρωνύμιο: PANSEN, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.950,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 48.386,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ