Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικής υποδομής πολλαπλών γραφιστικών μονάδων (GPU) | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.08.2023 - 07.09.2023

Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικής υποδομής πολλαπλών γραφιστικών μονάδων (GPU)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικής υποδομής πολλαπλών γραφιστικών μονάδων (GPU)», στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το έργο με τίτλο «Frugal Artificial Intelligence and Application in Astrophysics», Ακρωνύμιο: ΤΙΤΑΝ, GA 101086741 της Δράσης «HORIZON -WIDERA-2022-TALENTS-01» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 96.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ